תקנון

  הביקור והשימוש באתר מעידים על הסכמה של המשתמש לתנאים המפורטים בתקנון זה, ולכן מומלץ לקוראו בעיון. * התקנון מנוסח בלשון זכר לצרכי נוחות, אך התנאים המפורטים בו מתייחסים לנשים ולגברים כאחד.   כללי:
 1. האתר הינו אתר תרומות אלקטרוני (להלן: "האתר"), אשר מנוהל ומופעל על ידי עמותת הקבוצה – קבוצת רכישה התנדבותית 580601946(להלן: "העמותה")
 2. כל המבצע פעולה לתרומה באתר מצהיר כי הוא מודע לתנאים המפורטים בתקנון האתר ומקבלם, וכי לא תהא לוו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון זה.
 3. העמותה שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מעת לעת, אולם כל שינוי יחול אך ורק על מקרים ו/או שירותים שנרכשו לאחר ביצועו.
  המידע המוצג באתר:
 1. המידע, התיאורים, התמונות והנתונים המוצגים באתר הנם לצורך התרשמות בלבד, ומבוססים בעיקרם על מידע שמסופק מהעובדת הסוציאלית ולשכות הרווחה השונים.
 2. העמותה משקיעה מאמצים בשמירה על עדכניות המידע באתר ועל אמיתות המקרים לתרומה שמוצגים בו, אך אין בכך משום התחייבות לכך. על כן, העמותה לא תישא באחריות כלשהי לעדכניות ולנכונות המידע המצוי באתר.
 3. העמותה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לתקן או לגרוע מהמידע המוצג באתר, ממבנה האתר ומתנאי הביקור והשימוש באתר, בכל עת וללא הודעה מוקדמת.
 4. העמותה אינה מתחייבת כי כל הקישורים ("לינקים") שיימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט תקין. העמותה אינה נושאת באחריות לתוכן המוצג בקישורים, למידע המתפרסם בהם או לכל פרט אחר הקשור עימם, ולא תהיה אחראית על כל נזק ישיר או עקיף שייגרם או עלול היה להיגרם כתוצאה משימוש או מהסתמכות על המידע בשירותים המוצגים בקישורים. העמותה רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללים בו לפי שיקול דעתה הבלעדי.
  מכירת מוצרים ו/או שירותים המפורסמים באתר:
 1. כמות המקרים לתרומה המוצעת הנה גמישה ונתונה לשינוי לפי שיקול דעתה של העמותה.
 2. סכום התרומה המבוקש הנו קבוע וידוע מראש ולא צפוי להשתנות.
 3. העמותה שומרת לעצמה את הזכות להוריד ולהוסיף מקרי תרומה לאתר ו/או לשנות את תנאי איסוף התרומה מעת לעת.
  תרומה למקרים המפורסמים באתר:
 1. רשאי להשתתף בקבוצת תורמים באתר כל אדם אשר כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות ומחזיק באמצעי תשלום שהונפק בישראל או בחו"ל על-ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי.
 2. העמותה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לתרומה למקרים ו/או לבטל השתתפות של גולשים שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי כללי ההשתתפות, באופן זמני או לצמיתות, וזאת על-פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש.
 3. בעת ביצוע התרומה יידרש המשתמש למסור את הפרטים הבאים: ת"ז / ח"פ, שם פרטי ומשפחה ו/אושם חברה, טלפון, יישוב, מיקוד, דואר אלקטרוני ופרטי תשלום. מסירת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית, ונגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר.
 4. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא העמותה רשאית למנוע מהמשתמש לתרום למקרים שפורסמו באתר במקרים הבאים:
א. מסירה במכוון של פרטים שגויים. ב. ביצוע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בעמותה או בצדדים שלישיים כלשהם. ג. במקרה שכרטיס האשראי נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
 1. העמותה עושה ככל שביכולתה להבטיח כי המקרים לתרומה יסתיימו באיסוף כל הסכום הדרוש. במידה והמקרה לתרומה יתברר כחסר במלוא הסכום הדרוש תישלח על כך הודעה מתאימה באמצעות דואר אלקטרוני. במקרה זה העמותה לא תגבה את סכום התרומה עליו התחייב הגולש ולחלופין רשאית העמותה להציע לגולש תרומה חלופית. מימשה העמותה את זכותה כאמור, לא תהיה לגולש כלטענה, תביעה ו/או דרישה כלפיה מכל מין וסוג, לרבות בגין אי מימוש התרומה וחוסר יכולת לטפל במקרה או ציפייה לתרומה למקרה כאמור.
 2. תנאי מוקדם לתרומה למקרה הנו אישור חברת כרטיס האשראי לגבי התרומה. במקרה שחברת האשראי תסרב לכבד את ההתחייבות, תבוטל ההתחייבות לתרומה והסכום לא יחשב לצורך האיסוף.
 3. היה וההתחייבות לתרומה באתר אושרה, תישלח הודעה על התחייבות לתרומה למקרה מסוייםלכתובתהדוארהאלקטרונישנמסרהבעתהרישום, אשר מהווה תנאי לחיוב כרטיס האשראי במקרה וכל הסכום הדרוש לטיפול במקרה נאסף. לאחר איסוף כל הסכום הדרוש ע"י קבוצת הרכישה למימון המקרה, כרטיס האשראי יחויב על ידי העמותה בסכום התרומה לו התחייב הגולש.
  ביטול עסקה על-ידי מבצע הפעולה:
 1. גולש שהתחייב לתרום למקרה אולם טרם נאסף מלוא סכום התרומה באמצעות האתר או טרם נרכש המוצר או השירות למקרה, המוקדם מבין השניים, כפי שפורסם באתר, רשאי לבטל את העסקה. ביטול כאמור יעשה באמצעות הודעה בדואר האלקטרוני וקשר טלפוני עם העמותה.
 2. זכות הביטול אינה עומדת במקרים הבאים:
א. תרומה שמלוא הסכום נאסף ושיצאה התחייבות ללשכות הרווחה ו/או לנזקקים עבורם נאספה התרומה כי המקרה סיים איסוף מלא. ב. הסכום שנאסף שולם על מנת לספק את הצורך או המוצר שפורסמו במקרה. ג. המקרה הנו מקרה ייחודי שלא דורש את מלוא הסכום אלא שיעור מסוים מהסכום והשיעור הזה סופק או שהחל תהליך מימוש הצורך לרבות מקרי טיפול רפואי או סגירת פערי תשלומים של הנזקקים.
 1. במידה ובחר הגולש לבטל את התרומה כאמור, רשאית העמותה לגבות מן התורם דמי ביטול. דמי הביטול עבור תרומות הנו שיעור עמלת הסליקה בחברת האשראי או 3 ₪ הגבוה מבין השניים.
 2. במקרה של ביטול תרומה עקב פרסום מוטעה או לקוי מהותית, לא יחויב הגולש בדמי ביטול כלשהם.
  ביטול עסקה על-ידי העמותה:
 1. העמותה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל איסוף תרומה (לפני או לאחר סגירתה), לרבות בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:
א. אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית. ב. אם אירעה תקלה טכנית אשר מנעה או עלולה הייתה למנוע הגשת הצעות לתרומות. ג. במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעת העמותה את המשך איסוף תרומות או השתתפות בתרומות. ד. במידה ותחול טעות בתום לב בהדפסה, בתיאור המקרה והצרכים, בתנאים מהותיים של  הנזקקים ו/או במקרה של טעות בהזנת נתוני תרומה ו/או טעות בהזנת הנתונים ממגיש הבקשה לתרומה. ה. בכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה.
 1. העמותה רשאית לבטל את תרומת הגולש, אם התרומה בוצעה ללא פרטיו המלאים/המדויקים של מבצע התרומה.
  רישום באתר:
 1. בעת תרומה באתר נדרש מבצע הפעולה להזין טופס הכולל את הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, דואר אלקטרוני, בחירת סיסמא, טלפון, כתובת, ת.ז. ופרטי כרטיס אשראי.
 2. במידה והתרומה תבוצע ללא הפרטים המלאים של התורם, רשאית העמותה לבטל את התרומה.
 3. על פי חוק, מבצע הפעולה אינו חייב למסור את הפרטים בטופס הרישום. עם זאת, ללא מסירת הפרטים לא ניתן לבצע את התרומה.
  סודיות ופרטיות:
 1. העמותה נוקטת בצעדים סבירים לאבטחת המידע האישי הנמסר לה והשימוש בו. עם זאת, העמותה אינה יכולה לאבטח את מערכות המידע והתקשורת באופן אשר ימנע חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור במידע. העמותה לא תישא באחריות במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר לה הנובע מחדירות בלתי מורשות לאתר.
 2. העמותה לא תמסור את המידע האישי שנמסר לה לצדדים שלישיים, אלא אם היא תהיה מחויבת לעשות כן על פי דין או אם תעמוד בפני איום שיינקט וכנגד ההליכים משפטיים בגין פעולות שביצע מבצע הפעולה באתר.
 3. העמותה רשאית לעשות שימוש בפרטים שנמסרו לה באתר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר, לצורך שיפורה שירותים שהיא מציעה, ליצירת קשר עם מוסר המידע ולצרכים סטטיסטיים. כדי להשיג מטרות אלה, העמותהעשויהלשתףולמסוראתהמידעלסוכניההמורשים, למוסכי השירות המוסמכים על ידה, לחברות קשורות ולמפרסמיה.
  אחריות העמותה:
 1. המקרים לתרומה באתר מוצגים בתום לב ובאחריות מחלקות הרווחה של המועצות המקומיות והעיריות, ואין בהצגתם משום המלצה ו/או הבעת דעה מצדה עמותה לגבי אופיים, תכונותיהם, הקושי הנתפס, מהות הצורך ומממשותו לנזקקים וכיו"ב.
 2. העמותה אינה נושאת באחריות לכל נזק שייגרם בשל איחור באספקת התרומה או במימוש המקרה מרגע שנאסף הכסף או כתוצאה מכך שהמוצרים או השירותים שסופקו לנזקקים היו פגומים, מקולקלים או בלתי תקינים.
 3. העמותה מתחייבת לעשות ככל שביכולתה לשמור על פעילות תקינה של האתר ושל הפעולות הנעשות אך אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדר ובלא הפסקות ותקלות כלשהן.
  קניין רוחני:
 1. מלואזכויותהיוצריםוהקנייןהרוחניבאתר, לרבות בשם וסימני המסחר, בעיצוב האתר, בתכנים המתפרסמים בו על-ידי העמותה או מטעמה, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו, הנן העמותה לפי העניין בלבד.
 2. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק שהוא מה נ"ל, ללא קבלת הסכמתה של העמותה בכתב ומראש.
 3. סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר הם קניינם של מפרסמים אלה בלבד, ואין בהם לעשות שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.
  דין ושיפוט: הדין החל על הפעולות באתר ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת, תהיה לבית המשפט של מחוז תל אביב-יפו הסמכות הבלעדית לדון בתביעה.      

תודה רבה על הרצון לתת. נעבור על הפרטים ובמידת הצורך נהיה איתך בקשר בקרוב.

תקלה בשרת. אנא נסה שנית מאוחר יותר!

תרומתך לקבוצה התקבלה. אנו מודים לך ונעדכן על ההתפתחויות במקרה!

נשלח אליך אימייל לשינוי הסיסמא

כדי להכניס מקרה חדש, עליך ראשית להתחבר לאתר.

כדי להכניס מקרה חדש, עליך ראשית להתחבר לאתר.

Translate »

התחדשנו!

"התרומות שלי" באיזור האישי

מאפשר מעקב אחר התרומות שלך 

והפקת דו"ח תרומות.

תודה שתרמת

הצטרפת ל234 פרפרים שיחד עושים טוב

רוצה לעזור עוד?
באתר הקבוצה ישנם מקרים נוספים בתחומים של תמיכה במשפחות מאזורי לחימה ועזרה לנזקקים שזקוקים עכשיו לתמיכה יותר מתמיד.

הדואר האלקטרוני כבר קיים במערכת

נשלח אלייך מייל עם סיסמא חדשה​

כתובת מייל לא קיימת

תודה על ההרשמה

סיסמא נוכחית לא נכונה